Bewust bewegen (Emily Vandewalle & Tim Croes)

Vaak maken dansers onbewuste bewegingen, als een extra laagje op het leiden of volgen. Soms is dit grappig en geeft het een persoonlijke flair, maar soms leidt het tot ruis of verwarring. In deze workshop verkennen we beide kanten, zodat we bewustere keuzes kunnen maken in onze bewegingen.

We nemen die ‘bewegingen’ onder de loep door middel van feedback, introspectie en
videomateriaal. Door te reflecteren op ons eigen bewegen zonder oordeel, begrijpen we beter hoe ons lichaam reageert en aanvoelt tijdens het dansen. We bieden een framework voor het geven van feedback en leren dit gebruiken om onze bewegingspatronen te analyseren. Tot slot gebruiken we de camera op onze smartphones om uit korte video-opnames te leren. In die kleine opnames zit namelijk een schat aan informatie! Vooral de feedback van mede-dansers en eigen observaties, zorgen dat zelfs zeer ervaren dansers verbeterpunten zullen ontdekken.

Breng mee:

 • een flesje water
 • je smartphone (opgeladen)
 • een portie goesting en enthousiasme om met je eigen dansen aan de slag te gaan!

Niveau:

 • begonners tot gevorderden
 • vlot een scottish en mazurka kunnen dansen

Les danseurs effectuent souvent des mouvements inconscients, comme couche supplémentaire pour diriger ou suivre. Parfois, c’est amusant et ajoute une touche personnelle, mais parfois cela crée du bruit ou de la confusion. Dans cet atelier, nous explorons les deux côtés, afin que nous puissions faire des choix plus conscients dans nos mouvements.

Nous examinons ces ‘mouvements’ à travers des commentaires, une introspection et du matériel vidéo. En réfléchissant à nos propres mouvements sans jugement, nous comprenons mieux comment notre corps réagit et se sent en dansant. Nous fournissons un cadre pour fournir des commentaires et apprenons à l’utiliser pour analyser nos schémas de mouvement. Enfin, nous utilisons la caméra de nos smartphones pour apprendre à partir de courts enregistrements vidéo. Il y a une mine d’informations dans ces petits enregistrements ! Les retours des autres danseurs et leurs propres observations garantissent que même les danseurs très expérimentés découvriront des domaines à
améliorer.

Apporter:

 • une bouteille d’eau
 • votre smartphone (chargé)
 • une part d’envie et d’enthousiasme pour vous lancer dans votre propre danse !

Niveau:

 • intermédiaires à avancés
 • être capable de danser couramment le scottiche et la mazurka

Dancers often make unconscious movements, as an extra layer to leading or following. Sometimes this is fun and adds a personal flair, but sometimes it creates noise or confusion. In this workshop we explore both sides, so that we can make more conscious choices in our movements.

We examine these ‘movements’ through feedback, introspection and video material. By reflecting on our own movement without judgement, we better understand how our body reacts and feels while dancing. We provide a framework for providing feedback and learn to use it to analyze our movement patterns. Finally, we use the camera on our smartphones to learn from short video recordings. There is a wealth of information in those small recordings! Especially the feedback from fellow dancers and own observations ensure that even very experienced dancers will discover areas for improvement.

Bring:

 • a bottle of water
 • your smartphone (charged)
 • a portion of craving and enthusiasm to get started with your own dancing!

Level:

 • intermediate / advanced
 • be able to dance Scottish and Mazurka fluently

https://www.facebook.com/hearttofeet/about